Založenie s.r.o. - celý postup 

Naša spoločnosť už 17 rokov pomáha podnikateľom začať s podnikaním na celom Slovensku a dokáže odborne poradiť pre založenie s.r.o.. Celý proces pre založenie s.r.o. prešiel v poslednom období niekoľkými zmenami, ktoré majú za následok neustále prispôsobovanie sa platnej legislatíve pre založenie s.r.o., ktoré môžu byť pri svojpomocnom založení neprehľadné. Z dôvodu časovej a aj finančnej úspory  je založenie s.r.o. za našej asistencie veľmi jednoduché a spoľahlivé. Samotný proces  pozostáva s nasledovných krokov:

1. Základné údaje spoločnosti

1.1. Výber obchodného mena

Pre založenie s.r.o. je dôležité zvoliť si správne obchodné meno. V zmysle Obchodného zákonníka obchodným menom spoločnosti je názov, pod ktorým je spoločnosť zapísaná v obchodnom registri. Súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu. Pri výbere obchodného mena sa nemôže jednať o názov, pod ktorým už vystupuje iná právnická osoba na Slovensku. Najjednoduchším spôsobom, ako to zistiť, je využite webovej stránky obchodného registra www.orsr.sk, kde v časti „vyhľadávanie podľa obchodného mena“ napíšete Vami vybrané obchodné meno, pod ktorým chcete podnikať a založenie s.r.o. bude úspešné. Pokiaľ sa nezhoduje s obchodným menom iného podnikateľského subjektu, môžete pristúpiť k výberu sídla spoločnosti.

1.2. Výber sídla pre s.r.o.

Každá s.r.o. musí mať svoje sídlo spoločnosti a musí byť zriadené v reálnej nehnuteľnosti, ku ktorej má niektorý zo spoločníkov vlastnícky vzťah alebo v nehnuteľnosti, ktorú jej vlastník, poskytne  pre založenie s.r.o.. Sídlo s.r.o. môže byť v nebytovom priestore alebo bytovom priestore, napr. byt, rodinný dom, kde má trvalé bydlisko niektorí z konateľov albo spoločníkov. Prípadné záložné právo nie je prekážkou na vydanie súhlasu so zriadením sídla pre založenie s.r.o.. Súhlas so zriadením sídla pre s.r.o. musí mať písomnú formu a podpis vlastníka, resp. väčšiny vlastníkov, musí byť úradne overený. Sídlom spoločnosti s ručením obmedzeným nemôže byť tzv. P.O. Box. Ak máte problém nájsť pre svoju spoločnosť vhodné sídlo, spoločnosť CELTIC s.r.o. Vám vie poskytnúť sídlo pre Vašu spoločnosť v Bratislave a Banskej Bystrici pre účely založenia s.r.o..

1.3. Voľba vhodných predmetov podnikania

Dôležitým krokom v procese založenie s.r.o. je výber predmetov podnikania spoločnosti. Spoločnosť môže vykonávať jedine činnosť, na ktorú má oprávnenie vydané živnostenským alebo iným úradom. Vieme Vám poradiť aké predmety podnikania sú vhodné pre Vás, aby ste mali obsiahnuté všetky činnosti, ktoré chcete vykonávať.

1.4. Stanovenie spoločníka a konateľa s.r.o.

Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. V zmysle Obchodného zákonníka hodnota základného imania musí byť aspoň 5.000,- €, pričom hodnota vkladu jedného spoločníka do spoločnosti musí byť aspoň vo výške 750,- €. Majiteľom s.r.o. je spoločník. Hlavnou povinnosťou spoločníka je splatiť vklad do základného imania spoločnosti, ako sme uviedli vyššie, v minimálnej výške 750,- €. Spoločník má, okrem iného, právo na podiel na zisku spoločnosti a právo hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti. V prípade ak je spoločníkov v spoločnosti viac, počet jeho hlasov ako aj jeho podiel na zisku spoločnosti závisí od výšky jeho vkladu do základného imania spoločnosti. V mene založenej s.r.o. koná konateľ. V prípade, ak bude vo Vašej spoločnosti konateľov viac, je dôležité premyslieť si spôsob ich konania. Konatelia môžu konať samostatne, konatelia musia konať všetci spoločne, prípadne niekoľko konateľov musí konať spoločne. Nevyhnutnými údajmi o konateľoch a spoločníkoch pri založení spoločnosti je ich meno, priezvisko, dátum narodenie, rodné číslo a adresa trvalého pobytu.

2. Listiny potrebné na založenie s.r.o.

    Na základe Vami poskytnutých údajov Vám naša spoločnosť, spolupráci s partnerskou advokátskou kanceláriou, zabezpečí  všetky dokumenty potrebné na založenie s.r.o..          Samotne založenie s.r.o. je o niečo komplikovanejšie ako založenie SZČO. Na úspešné založenie s.r.o. je potrebné doložiť rôzne vypracované dokumenty, ktoré presne               stanovujú zákony súvisiace s touto problematikou. Rôzne šablóny voľne prístupne na internete, často nereagujú na aktuálne zmeny v zákonoch a to je najčastejší dôvod, prečo     Obchodný register takéto registrácie zamieta. Pre úspešné založenie s.r.o. sú potrebné nasledovne dokumenty:  

2.1 Zakladateľská listina/ spoločenská zmluva

Zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, je zakladateľský dokument každej s.r.o.. V prípade ak s.r.o. zakladá jedna osoba, vtedy sa vypracuje zakladateľská listina. Ak založenie s.r.o. realizujú viacerí spoločníci, vtedy sa vypracuje spoločenská zmluva. Zakladateľský dokument musí obsahovať presne zákonom stanovené náležitosti, ako je:

  • obchodný názov s.r.o.,

  • adresa sídla,

  • určenie predmetov podnikania,

  • výška základného imania a výška vkladu každého spoločníka,  rozsah splatenia základného imania a vkladov jednotlivých spoločníkov,

  • stanovenie štatutárov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,

  • určenie jedného správcu vkladu,

  • predpokladané náklady súvisiace so založením s.r.o. a vznikom spoločnosti,

  • iné náležitosti, ktoré vyžaduje zákon.

Podpis zakladateľa na zakladateľskej listine , resp. spoločníkov na spoločenskej zmluve musí byť úradne overený. Úradné overenie je možné realizovať buď na matrike, alebo notárskom úrade. Úradné overenie podpisu sa nevyžaduje, ak zakladateľský dokument sa podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, aj overenie podpisu týmto spôsobom pre založenie s.r.o. je možné. Okamihom podpisu zakladateľského dokumentu dochádza k založenie s.r.o.  

2.2. Vyhlásenie správcu vkladu

Vyhlásenie správcu vkladu je ďalší dokument, ktorý je povinnou súčasťou založenia s.r.o., či už v prípade keď spoločnosť zakladá jedna osoba, alebo viacerí spoločníci. Vyhlásenie správu vkladu pre založenie s.r.o. je považované za listinu, ktorá dokladuje splatenie základného imania a vkladov jednotlivých spoločníkov. Správca vkladu je niekto zo spoločníkov a je určený v zakladateľskom dokumente. Od januára 2016 nie je potrebné pre založenie s.r.o. vkladať fyzicky základné imanie na firemný účet v banke a žiadať o potvrdenie banku o splatení. Jediná listina, ktorá dokladuje splatenie imania je Vyhlásenie správcu vkladu. Podpis na tejto listine musí byť úradne overený rovnakým spôsobom, ako je to možné pri overení podpisov na zakladateľskej listine.

2.3. Súhlas so sídlom/ nájomná zmluva       

Pre založenie s.r.o. je dôležité aj preukázanie vzťahu k adrese, ktorú si bude s.r.o. uvádzať ako svoje oficiálne sídlo. Pre zdokladovanie tohto opravenia je možné Obchodnému registru doložiť buď Súhlas so sídlom, alebo nájomnú zmluvu preukazujúcu oprávnenie zapísať uvedenú adresu ako registračné sídlo. Ak sa pre založenie s.r.o. využije súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestením sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti, je dôležité uviesť, že podpis vlastníka danej nehnuteľnosti musí byť úradne overený. Ak je vlastníkov nehnuteľnosti viacej, takýto súhlas musí udeliť väčšina vlastníkov.    

2.4. Iné dokumenty potrebné pre založenie s.r.o.

Potreba doloženia iných dokumentov, závisí od samotnej špecifikácie s.r.o.. Ak má s.r.o. napr. jediného spoločníka, ktorý je fyzická osoba, je potrebné predložiť písomné vyhlásenie jediného spoločníka, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach. Ak s.r.o. zakladá jediná právnická osoba, dokladá sa vyhlásenie že daná právnická osoba má dvoch alebo viacej spoločníkov. Ďalší dokument, ktorý sa dokladá je podpisový vzor konateľa.    

3. Samotné založenie s.r.o.

3.1. Živnostenský úrad

Prvým krokom ku vzniku Vašej spoločnosti po podpise listín, je získanie oprávnenia na vykonávanie činnosti na príslušnom úrade, spravidla v prípade voľných živností na Živnostenskom úrade. Živnostenský úrad má dva pracovných dní na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Spolu s ohlásením živnosti je možnosť uviesť údaje potrebné na registráciu na Daňový úrad. Pri využití našich služieb je v tomto kroku možné dosiahnuť výraznú úsporu nákladov pre založenie s.r.o. Naša spoločnosť využíva pri registrácii spoločnosti zaručený elektronický podpis a potrebné programové vybavenie na využívanie tohto elektronického podpisu. To nám umožňuje pre založenie s.r.o. využiť zákonnú možnosť a to 100% úľavu zo správnych poplatkov za voľné živnosti. Preto naši klienti neplatia žiadny správny poplatok za voľné živnosti. Aktuálny zoznam voľných živností je dostupný na oficiálnej stránke. Pri remeselnej a viazanej živnosti naši klienti môžu dosiahnuť 50% úsporu zo správneho poplatku. Ak pre založenie s.r.o. je potrebné získanie iný typ oprávnenia na výkon špecifickej činnosti, je potrebné v prvom rade získať takéto oprávnenie pred samotným podaním na Obchodný register.

3.2. Zápis spoločnosti na Obchodnom registri

Po tom, ako Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení,  podáva sa návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. V zmysle zákona sa návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra musí podať do 90 dní od založenie s.r.o. alebo od doručenia preukazu živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia. Tento návrh sa podáva elektronicky, podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, vďaka čomu sú Vaše náklady na založenie s.r.o. výrazne nižšie. V tomto prípade naši klienti pre založenie s.r.o. platia súdny poplatok vo výške 150,-€. Keďže založenie s.r.o. prebieha výlučne elektroniky, prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, preto nie je nutnosť osobného kontaktu, alebo fyzickej návštevy príslušného Obchodného súdu. Návrh na založenie s.r.o. sa podáva na okresnom súde v sídle krajského súdu, tzv. registrový súd. Registrový súd má 2 pracovné dní na vydanie rozhodnutia o zápise a tým je založenie s.r.o. úspešné. Spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra. Zápis do obchodného registra má konštitutívny účinok.  Zápisom do obchodného registra obchodná spoločnosť vzniká ako právnická osoba, je spôsobilá na práva a povinnosti, má spôsobilosť na práve úkony a stáva sa samostatným subjektom práv a povinností. Ak sú splnené všetky formálne a obsahové náležitosti, ktoré má zo zákona pre založenie s.r.o. obsahovať zakladateľský dokument, spoločnosť je založená, ale ešte nevznikla. Do zápisu v OR nemá právnu subjektivitu, nemá spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony (nie je PO, je non subjektom).

Pri zápise spoločnosti do Obchodného registra, príslušný registrový súd  preveruje aj ďalšie skutočnosti. Od 1.10.2020 vstúpilo do platnosti obmedzenie vzťahujúce sa na zakladateľov (spoločníkov), pričom v procese založenia s.r.o. sa preveruje, či tieto osoby nemajú daňové nedoplatky a taktiež nesmú mať nedoplatky voči Sociálnej poisťovni. Registrový súd sám preveruje, či zakladateľ je vedený ako dlžník. Preto nie je potrebné dokladať žiadne potvrdenie zo strany zakladateľa. V prípade ak jeden zo zakladateľov má podlžnosti, v takom prípade založenie s.r.o. nie je možné a registrový súd zápis odmietne. Jedinou možnosťou, aby spoločnosť bola založená, je úhrada existujúcich dlhov v plnej výške a následne doložiť registrovému súdu potvrdenie o zaplatení dlžnej čiastky. Ak zakladateľ nie je daňovým subjektom, dokladá sa čestné vyhlásenie o tom, že zakladajúci spoločník nemá povinnosť podľa osobitných predpisov dokladať takéto potvrdenie. Podlžnosti voči zdravotnej poisťovni registrový súd nepreveruje. Ak má zakladateľ dlh voči niektorej zdravotnej poisťovni,  nemá to žiadny vplyv na založenie s.r.o.  

Ďalšie obmedzenie voči konateľovi a spoločníkovi je, že osoba nemôže byť vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. Tzn. osoba, ktorá chce založenie s.r.o., nemôže byť voči nej vedená exekúcia. V opačnom prípade registrový súd zápis odmietne a založenie s.r.o. je neúspešné.        

3.3. Registrácia na Daňovom úrade

Posledný krokom je prihlásenie spoločnosti na daň z príjmu právnických osôb na príslušnom daňovom úrade. Zo zákona vyplýva povinnosť urobiť tak do 30 dní od vzniku spoločnosti. Daňový úrad má 30 dní na vydanie osvedčenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ). Pre založenie s.r.o. je možnosť využiť pre registráciu na Daňový úrad aj služby Jednotného kontaktného miesta, kde prostredníctvom Živnostenského úradu je možnosť prihlásiť spoločnosť na Daňový úrad. Táto možnosť je veľmi pohodlná a znižuje administratívnu náročnosť v procese založenie s.r.o.

3.4. Aktivácia elektronickej schránky pre spoločnosť

Každá spoločnosť má zriadenú e-schránku. Je to náhrada klasickej poštovej schránky a slúži pre účely komunikácie s orgánmi štátnej a verejnej správy. Od aktivácie e-schránky niektoré úrady a súdy zasielajú písomnosti výlučne už iba do nej. Aby založenie s.r.o. a následné podnikanie v jej mene bolo bezproblémové, odporúčame klientom aby hneď po zápise spoločnosti od Obchodného registra si zabezpečil prístup do e-schránky. Novozaloženým spoločnostiam štát automaticky aktivuje e-schránku aj bez vedomia konateľa spoločnosti. Prihlasovanie do e-schránky prebieha prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. V mene spoločnosti sa prihlasuje konateľ spoločnosti, ako štatutárny orgán. Prihlásenie sa realizuje prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu s čipom. Podrobný návod na prihlásenie nájdeme sa stránke Elektronické schr... (slovensko.sk).

4. Využitie našich služieb

V prípade využitia našich služieb, založenie s.r.o. bude rýchle, cenovo výhodné a spoľahlivé. Dlhoročné skúsenosti a prax zaručujú spoľahlivé založenie s.r.o. Naším klientov poskytujeme všetky výhody, ktoré so sebou prináša využívanie elektronických služieb pri založení spoločnosti. Správny poplatok na voľné živnosti naši klienti neplatia. Taktiež poplatok na obchodný register je o polovicu nižší. Klient získa maximálnu úsporu nákladov a ušetrí aj čas. Oslovte nás priamo alebo vyplnením nasledovného FORMULÁRA. Tešíme sa na spoločnú spoluprácu.